Improving the Lives of the Vietnamese People through Education

Đỗ Ngọc Minh

Minh Do VOER and Khan Academy Program Director

Minh Do VOER and Khan Academy Program Director

ĐỖ NGỌC MINH

-Giám đốc chương trình Học liệu Mở Vietnam (Vietnam Open Course Ware, VOCW- Vietnam Education Foundation VEF)

-Thành viên ủy ban công nghệ dự án Connexions và OpenStax (Sách giáo khoa Mở bậc Đại học) của Hoa Kỳ (2008-2014) – www.openstax.org

-Giám đốc chương trình Tài nguyên giáo dục Mở Vietnam (Vietnam Open Educational Resources, VOER -the Vietnam Foundation)

-Thành viên tổ tư vấn OER (Tài nguyên giáo dục mở) toàn cầu của UNESCO 2012-2014

-Thành viên ban cố vấn OERAsia khu vực châu Á Thái Bình Dương (2012 – nay) https://oerasia.org/oer-asia-board-of-advisors/

-Giám đốc chương trình Khan Academy tiếng Việt (Khan Academy in Vietnamese –  the Vietnam Foundation)