Improving the Lives of the Vietnamese People through Education

LÝ TƯỞNG GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG VÀ NGỌN LỬA HAI THẾ HỆ: CUỘC TRÒ CHUYỆN CỦA ĐẠI SỨ KHAN ACADEMY TIẾNG VIỆT NGUYỄN NGUYÊN KHOA VÀ NHÀ SÁNG LẬP TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN THE VIETNAM FOUNDATION (VNF) PHẠM ĐỨC TRUNG KIÊN

Ngọc trai quý giá vốn bắt đầu từ một hạt cát nhỏ nhoi. Hạt cát đó may mắn vô cùng mới gặp được môi trường của con trai để trở thành một viên ngọc ...