Improving the Lives of the Vietnamese People through Education

Chương trình Khan Academy Tiếng Việt thông báo tuyển Tình nguyện viên phụ trách lớp học online

Gii thiu: 

Khan Academy Tiếng Vit (KATV) (https://vi.khanacademy.org/) là mt chương  trình hc liu mcht lượng cao, dưới shp tác gia The Vietnam Foundation  (https://vnfoundation.org/ và Khan Academy (https://www.khanacademy.org/), nn tng hc trc tuyến hàng đu thế gii đến tHoa Kỳ. Smnh ca KATV là  đáp ng nhu cu hc tp ca 16 triu hc sinh Vit Nam. Mc tiêu cthca KATV  là giúp hc sinh Vit Nam phát trin khnăng thc, đng thi htrthy cô trong vic ging dy cũng như kim soát tiến trình hc tp ca tng em hc sinh  trong lp da trên nn tng công nghcao ca Khan Academy. Tt cvic sdng ni dung và nn tng KATV đu hoàn toàn min phí trn đi cho Hc sinh, Giáo viên & Phhuynh. 

Trong Mùa hè 2022 ti, đhtrcác em hc sinh cp Tiu hc ôn tp, rèn luyn kiến thc và phát trin khnăng thc, sáng to trên nn tng hc tp Khan  Academy Tiếng Vit, Chương trình KATV tchc các lp Hướng dn thc hc Toán và Tiếng anh Online trên website hc trc tuyến Khan Academy Tiếng Vit.  KATV đang tìm kiếm các Facilitator (Tình nguyn viên Điu phi lp) tài năng, có đnh hướng phát trin chuyên môn trong lĩnh vc giáo dc, thiết kế tri nghim hc  tp (learning design) và đào to, strc tiếp điu phi Hc sinh thc và cùng hc  trong các lp trc tuyến. (Chi tiết xem ti Yêu cu công vic dưới đây).  

Slượng Tình nguyn viên: 

 • Môn Toán: 5 TNV 
 • Môn Tiếng Anh: 2 TNV 

Đi ngũ KATV đang tìm kiếm các tình nguyn viên (TNV) có: 

 • Khnăng điu phi lp hc trc tuyến vi slượng hc sinh ln (30-40 hc  sinh/lp); 
 • Có đnh hướng phát trin chuyên môn vđào to, xây dng tri nghim hc  trc tuyến, thiết kế hc tp (learning design); 
 • Ưu tiên các bn hc chuyên ngành Sư phm Toán, Sư phm Tiếng Anh hoc  đã có kinh nghim qun lý lp; 
 • Có tinh thn trách nhim, cn thn, chính xác và chăm ch
 • Có thphtrách ít nht 1 bui/tun (1h30 phút/bui) trong 2 tháng (tng  cng 8 bui);
 • Đm bo vic dy hc hàng tun! Hn chế nghvà chđược phép nghnhiu  nht 1 bui/tháng. 

Công vic cth

 • Có thphtrách đng lp ging dy ít nht 1 bui/tun (1h30 phút/bui)  trong 2 tháng (tng cng 8 bui); 
 • Tham gia vào quá trình xây dng ni dung khóa hc da trên các hc liu có sn trên Khan Academy Tiếng vit và Khan Academy; 
 • Trc tiếp đng lp ging dy và tchc các hot đng đphát trin khnăng thc, sáng to ca hc sinh; 
 • Qun lý hc sinh, theo dõi quá trình hc tp và thc hành làm bài ca hc  sinh trên nn tng hc tp Khan Academy Tiếng Vit đđưa ra nhng nhn  xét, gi ý vcác kiến thc hc sinh cn luyn tp, thông báo vi phhuynh  vtình hình hc tp ca hc sinh; 
 • Làm vic Online, không gii hn đa đim. 

Li ích

 • TNV sđược cp chng chtình nguyn tKATV sau khi hoàn thành 2 tháng  ging dy; 
 • TNV scó cơ hi tham gia các bui training vknăng đng lp ging dy  và knăng qun lý lp hc; 
 • Được tham gia giao lưu và công nhn vào mng lưới TNV toàn cu ca Khan  Academy. (KATV shtrcung cp thư công nhn quá trình tình  nguyn nếu TNV có nhu cu xin hc bng, xin vic, v.v.); 
 • Có cơ hi được tham gia các bui workshop vi chuyên gia do KATV tchc,  giao lưu, hc hi tđi ngũ giáo viên và các chuyên gia. 

Các ng viên quan tâm vui lòng gi CV/sơ yếu lý lch đến đa chỉ email: kav.hr@vnfoundation.org trước 5 gichiu ngày 31 tháng 5 năm 2022. Các ng  viên được khuyến khích gi đơn ng tuyn càng sm càng tt, vì đt tuyn dng  này có thkết thúc sm nếu chúng tôi tìm được các ng viên phù hp.

Nếu bn có  bt kỳ câu hi nào, vui lòng liên hvi Ms Hng ti hangdo@vnfoundation.org hoc SĐT: 0977083901

Read more